top of page

Reet Oruste

16. juuli 1947

Oruste, Reet(R).JPG

Reet Oruste tegevusvaldkond on olnud raamatukogude infotehnoloogiline arendamine: raamatukoguteenuste ja tööprotsesside automatiseerimine, Eesti raamatukogude esimese nüüdisaegsete eestikeelsete e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonna loomine ning käivitamine ja infokirjaoskuse arendamine.

Reet Oruste õppis Tallinna 1. keskkoolis, omandades tollele ajale tavapäraselt keskkooliastmes ka kutseoskused, seda arvutaja-programmeerija erialal. 9. klassi õpilasena (1963) kirjutas Reet oma esimese arvutiprogrammi. Tallinna Polütehnilises Instituudis elektronarvutite erialal õppides (lõpetas 1971) spetsialiseerus Reet informatsiooni töötlemisele, millega kaasnes diplomitöö raamatukogu tööprotsesside automatiseerimisest ja töölesuunamine Eesti NSV Teaduste Akadeemia Teaduslikku Raamatukogusse.

Vahepeal viisid huvitavad ja alati infotehnoloogiaga seotud väljakutsed ta teistesse asutustesse (tervishoiuministeeriumi arvutuskeskus, RAS Eesti Ravim), kuid olles kord juba raamatukoguvaldkonnale käe andnud, jõudis ta ühel või teisel moel ikkagi tagasi raamatukogusse. Nii töötas ta aastatel 1989–1992 teaduste akadeemia küberneetika instituudi arvutustehnika erikonstrueerimisbüroo juhtiva programmeerijana ning tegeles seal raamatukogu välisvahetuse infosüsteemi programmi, raamatukogu infosüsteemi projekti ja rahvusbibliograafia andmebaaside programmide koostamisega.

Aastatel 1997–2005 töötas Reet Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus infotehnoloogia teenistuse juhataja ja infosüsteemi spetsialistina ning 2006–2012 Tallinna Keskraamatukogus IT-juhina. Reeda tegemisi iseloomustas uute lahenduste otsimine nii raamatukoguteenuste kaasajastamisel kui ka nende kasutusmugavuse parandamisel.

Tallinna Keskraamatukogus arendati tema juhtimise all mitmetele sihtgruppidele suunatud e-teenuseid, nt Lasteleht, Muusikaleht, ID-kaardiga lugejaks registreerimise võimalus jt. Reet Oruste juhtida oli Eesti raamatukogude esimese nüüdisaegsete eestikeelsete e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonna ELLU loomine ja käivitamine. ELLU on lugejate käsutuses alates 2012. aasta jaanuarist.

Aastatel 2013–2017 töötas Reet Tallinna Keskraamatukogu Kännukuke haruraamatukogus raamatukoguhoidjana. Lugejateeninduse kõrval kujunes Reeda tähtsaks ülesandeks vanemaealiste inimeste koolitamine ja juhendamine arvuti kasutamisel. Nii võis üsna sageli Reeta näha istumas kõrvuti soliidses eas inimesega, kellel süle- või tahvelarvuti ees ning Reet juhendamas. Reet andis nõu, kuidas seadistusi muuta, tarkvara või operatsioonisüsteemi uuendada või uut tarkvara installida. Reet mõistis, kuidas läheneda vanemaealisele õppijale ja aidata tal ületada hirmu infotehnoloogia ees.

Oma teadmiste ja kogemustega on Reet Oruste kaasa aidanud Eesti raamatukogude infotehnoloogilisele arengule ka laiemalt. 1999.–2000. aastal oli ta Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi (ELNET) juhatuse liige, hiljem osales aktiivselt selle töörühmade töös. Reedal oli tähtis osa Eesti raamatukogunduse biograafilise andmebaasi ERBA tarkvara tellimises ja testimises ning algetapil ka toimetamises. Reet on 2012. aastast Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu teenetepreemia laureaat ning 2017. aastast ühingu auliige. Ka pärast pensionile jäämist osaleb Reet aktiivselt ERÜ tegemistes.

Eduka töö eest Tallinna Keskraamatukogu infotehnoloogia arendamisel ning e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonna loomisel andis Tallinna linnavalitsus Reet Orustele 2012. aastal Tallinna raemedali. Tallinna haridusamet tunnustas teda 2008. aastal Tallinna aasta raamatukoguhoidja tiitliga.

Kaie Holm

bottom of page