top of page

Helje Riives

1. juuli 1937-13. märts 2023

Riives, Helje .jpg

Helje Riives on bibliograaf, kelle töö tulemused on ulatunud üle oma asutuse piiride ja mõjutanud Eesti raamatukogunduse arengut. Ta on andnud suure panuse bibliograafiliste ja biograafiliste andmete jäädvustamisse tulevastele põlvedele.

Helje Riives tegutses raamatukogunduses Orissaares, Tartus ja Tallinnas järjepidevalt 54 aastat (1958–2012). Ta on lõpetanud Tartu ülikoolis raamatukogunduse ja bibliograafia eriala 1963. aastal.

Ligi kümme aastat oli Helje Riives Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu bibliograafia toimkonna aktiivne liige. Suure panuse andis ta toimetuskolleegiumi liikmena unikaalse Eesti raamatukogude ühisprojekti Eesti raamatukogunduse biograafilise andmebaasi (ERBA) loomisesse ja käivitamisse, olles selle innukas propageerija ja andmete täpsustaja, nõudes korrektsust nii endalt kui teistelt. ERBA avati 2005. aastal.

Helje mõte oli ka raamatukogunduses käima panna kes-on-kes-tüüpi väljaanne. Ta oli Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamatu 1995 (1996) koostaja ja üldtoimetaja ning selle osana valmiski tal biograafiakogumik ühe aasta kohta – „Kes on kes ERÜs ja Eesti raamatukogunduses 1995“. Heal tasemel koostatud kogumik on raamatukogunduses väärtuslikuks infoallikaks ka aastakümneid hiljem. 1996. aastal tunnustas ERÜ Helje tehtud tööd aastapreemiaga.

Mitukümmend aastat Tartu ülikooli raamatukogus kataloogimisosakonna juhatajana töötades olid Helje uurimisvaldkondadeks kataloogimine, kirjanduse töötlemine ja kataloogisüsteemi kujunemine. Nendel teemadel ilmus temalt ka mitmeid kirjutisi. 2002. aastal tunnustas TÜ raamatukogu Helje aastatel 1965–1988 raamatukogu kataloogisüsteemi arendamisel tehtud tööd teenetemärgiga.

Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu bibliograafia osakonna juhataja ja peabibliograafina töötamise ajal (1988–2012) mindi bibliograafiate (TTÜ väljaanded, töötajate publikatsioonid, personaalia) koostamisel üle kartoteekidelt andmebaasidele. Helje oli üks bibliograafia- ja isikuandmebaaside loomise algataja. Kui ERÜ ja Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu hakkasid 2000. aastal välja andma bibliograafia auhinda, tunnustati ka Helje ja tema kolleegide tööd „Eesti tehnikaartiklid 1936–1940“ (1998). 2012. aastal tunnustati sama auhinnaga TTÜ raamatukogu ja Heljet Eesti tehnikabibliograafia jätkamise ja registrite koostamise eest.

Heljel oli alati oma vaade asjadele. Kõike, mida ta ette võttis, tegi ta korrektselt ja põhjalikult. Tema koostatud bibliograafianimestikud on usaldusväärsed. Kui raamatukogus oli tarvis mõne väljaande juurde bibliograafia koostada, siis võis julgelt Helje poole pöörduda, sest Helje oli pädev ja omal alal hinnatud. TTÜ raamatukogus töötatud aastate jooksul valmis tal koos kolleegidega hulk artikleid ja bibliograafianimestikke, mille vajalikkust tunnetame igapäevatöös praegugi.

Aastaid on Heljet huvitanud genealoogia. Suure põhjalikkusega on ta tegelenud oma suguvõsa uurimisega.

bottom of page